LAB SINDIKATUA

2018/03/18 :: 20:05

Azken Eguneraketa:2018/03/17 :: 11:24

HIZKUNTZA
Hemen zaude: FEDERAZIOAK ZERBITZU PUBLIKOAK Osakidetza Enplegu Publikorako Eskaintza 2016-2017 / Oferta Pública de Empleo 2016-2017

Enplegu Publikorako Eskaintza 2016-2017 / Oferta Pública de Empleo 2016-2017

E-posta Inprimatu PDF fitxategia
Partekatu albistea2018-03-12
ZELARI eta ADMINISTRARI LAGUNTZAILE KATEGORIEN TEMARIOAK
Hemendik 2016-2017 EPEko ZELARI zein ADMINISTRARI LAGUNTZAILE kategorien temarioak eskuratzea badaukazu. Karpeta bakoitza kategori bakoitzari dagokio. Barruan behar dituzun dokumentuak aurkituko dituzu. Ezer baino lehen, IRAKURRI HAU izeneko dokumentua arretaz irakurri.

- ZELARIA-CELADOR [.ZIP]

- ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA - AUX. ADMINISTRATIVA/O [.ZIP]

ZERBITZUETAKO LANGILE, ERIZAIN LAGUNTZAILE, ERIZAIN, FISIOTERAPEUTA, SUKALDARI ETA MANTENIMENDU OFIZIAL kategorien temarioak CD formatoan banatuko ditugu. Prest daudenean eskuragarri izango diren lekuen zerrenda argitaratuko dugu.

Animo!

OPE OSAKIDETZA 2016-2017
TEMARIOS CATEGORÍAS CELADOR/A Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Desde aquí podrás descargar los temarios de las categorías de CELADORA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE LA OPE OSAKIDETZA 2016-2017. Cada una de las carpetas corresponde a una categoría. Dentro encontrarás todos los documentos necesarios. Antes de nada, lee el documento denominado IRAKURRI HAU-LEE ESTO.

- ZELARIA-CELADOR [.ZIP]

- ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA - AUX. ADMINISTRATIVA/O [.ZIP]

Los temarios relativos a las categorías de OPERARIA/O SERVICIOS, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ENFERMERÍA, FISIOTERAPEUTA, COCINERA/O Y OFICIAL DE MANTENIMIENTO se facilitarán en formato CD en breve. Cuando estén preparados, publicaremos los lugares donde se pueden adquirir.

Animo!


2018-02-16
OINARRI ESPEZIFIKOAK, IZENA EMATEA ETA TEMARIOAK 

• Oinarri Espezifikoak
Atzo, otsailak 15, kategoria ezberdinen oinarri espezifikoak hasi ziren argitaratzen Euskadiko Boletin Ofizialean. Kategoria batzuk oraindik falta dira.

• Izena ematea
Oinarri Orokorretan jasotzen den bezala, izena emateko epea kategoriaren oinarri espezifikoak boletinean argitaratzen diren hurrengo egunetik aurrera hasiko da, eta hilabetekoa izango da. Horregatik, atzo publikatu ziren kategorietan gaurtik dago irekita izena emateko epea. Hemen daukazu Oinarri Orokorren zati bat:

9.– ESKABIDEAK.
9.1.– Eskabideak non eta nola aurkeztu.
Hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi dutenek eskabidea Internet bidez egin beharko dute, Osakidetzaren webgunean dagoen eredua betez. Hona hemen helbidea: www.osakidetza.euskadi.net
Salbuespenez, ondoko tokietan eskabidea aurkezteko egokituko diren lekuetara joanda egin ahal izango da:

– Bilbao.
– Donostia / San Sebastián.
– Vitoria-Gasteiz.

eta horiek zehatz-mehatz non dauden komunikabideetan eta Osakidetzaren webgunean jakinaraziko da.

Internet bidezko eskabidea Eusko Jaurlaritzako KZgune zentro publikoetan bete daiteke. KZgune zentroen zerrenda helbide honetan kontsultatu ahal da: www.kzgunea.net

Prozesuan onartua izateko beharrezkoa da eskabidea epearen barruan eta behar bezala aurkeztea, aurreikusitako bi modalitateetako edozeinetan, bai eta inskripzio-eskubideak ordainduta izatea ere.

9.2.– Inskripzio-eskubideak ordaintzea.
Deialdi honetako 6.2.h) oinarrian ezarritako betekizuna betetzeko, inskripzio-eskubideak ordaindu beharko dira erakunde laguntzaile hauetakoren batean eskabideak aurkezteko epearen barruan: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa eta BBVA. Erakunde horietako sukurtsal batean ordaintzea aukeratuz gero, eskabidearen inprimakia finantza erakunde laguntzailean aurkeztu beharko da, eta sukurtsalak, dirua sartu ondoren, mekanikoki baliozkotuko du eskabidea.

Internet bidez ordainduz gero, eskabidean bete beharko dira inskripzio-eskubideen ordainketari dagozkion atalak.

Eskabidea betetzerakoan inskripzio-eskubideei dagokien zenbatekoa ordaindu beharko da, deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean ezarritakoaren arabera eta gai horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.

Inskripzio-eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barnean ordaindu ezean, izangaia prozesutik kanpo geratuko da. Aurrekoa gorabehera, izangaiak zuzendu ahalko du ordaindutako diru-kopuruen gaineko akatsa, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzen duen Ebazpenaren 11.1 oinarrian jasotzen den erreklamazioa aurkezteko epearen azken egunera arte.

9.3.– Epea.
Izangaiek hilabete bateko (1) epea izango dute, 9.1 oinarrian ezarritakoaren arabera, eskaera aurkezteko eta inskripzio-eskubideak ordaintzeko, deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea azken eguneko 14:00etan amaituko da. Salbuespen gisa, deialdiaren ezaugarriek hala eskatzen badute, hilabete bateko epe hori luza daiteke oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean zehaztutako eperaino.


• Temarioak
LAB sindikatuan lanean hasiak gara dagoeneko EPE prozesuan lagungarri izan daitezkeen temarioak lantzen. Printzipioz, honako temarioak aterako ditugu: Operario, Zelari, Administrari laguntzailea, Erizain laguntzailea, Erizaina, Fisioterapeuta. Bestaldetik, baloratzen ari gara beste hauek ere egitea: Sukaldari, Mantenimiento eta Tekniko.

Temario hauetako batzuk sindikatuaren web orrialdean (eskegiko ditugu, modu librean deskargatuak izateko.

Hala ere, kontuan hartu behar dugu gure temarioak delegatu eta afiliatuon artean egiten ditugula, beraz gutxieneko denbora beharko dugu. Kasu gehienetan, hilabetekoa baino lehen ez dira eskuragarri izango. Beraz, pazientzia pixka bat eskatu nahi dizuegu.

Temarioei eta gainontzekoei buruz joango gara informatzen. Eskerrik asko.16-02-2018
Publicación de BASES ESPECÍFICAS, INSCRIPCIÓN Y PREVISIÓN DE TEMARIOS 

• Bases específicas.
Ayer día 15 de febrero comenzó la publicación en el BOPV de las Bases Específicas de algunas categorías. Otras están aún por publicar.
• Inscripción.
Como se recoge en las Bases Generales, el plazo de INSCRIPCIÓN comienza al día siguiente de la publicación en el boletín de las bases específicas de la categoría, y dura un mes. Por esta razón, en las categorías publicadas ayer ya está abierto desde hoy el plazo de inscripción. Aquí tienes la información de las Bases Generales:

9.– SOLICITUDES.
9.1.– Lugar y forma de presentación.
Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud
a través de Internet, mediante la cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Excepcionalmente, la solicitud podrá realizarse acudiendo a las dependencias que se habilitarán al efecto, en los siguientes lugares:
– Bilbao.
– Donostia / San Sebastián.
– Vitoria-Gasteiz.

y cuya ubicación específica se facilitará en los medios de comunicación y en la página web de Osakidetza.
La cumplimentación de la solicitud vía Internet se podrá realizar a través de los centros públicos KZgunea del Gobierno Vasco, cuya relación de centros se podrá consultar a través de la siguiente dirección www.kzgunea.net

La admisión al proceso requiere haber cumplimentado y realizado en tiempo y forma dentro del plazo de presentación de solicitudes la correspondiente instancia en cualquiera de las dos modalidades previstas y haber abonado los correspondientes derechos de inscripción.

9.2.– Pago de derechos de inscripción.
A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé la base 6.2.h) de esta convocatoria, el
pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes,
en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja
Laboral, La Caixa y BBVA. En el caso de optar por el abono en las sucursales de estas entidades,
se deberá presentar el impreso de solicitud en la entidad financiera colaboradora, quien una vez
realizado el ingreso lo validará mecánicamente.
En el supuesto de optar por el abono vía Internet se deberán cumplimentar los apartados de
pago de derechos de inscripción previstos en la solicitud.
La cumplimentación de la solicitud requerirá del abono en la cuantía correspondiente de los
derechos de inscripción según lo dispuesto en la resolución que contiene las bases específicas de cada convocatoria y de conformidad con la normativa vigente en la materia.

La falta de abono de los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proceso. No obstante lo anterior, la persona aspirante podrá subsanar el error en la cantidad abonada hasta el último día de plazo para efectuar la reclamación contra la Resolución por la que se haga pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas prevista en la base 11.1.

9.3.– Plazo.
Las personas aspirantes dispondrán del plazo de 1 mes a partir del siguiente al de la publicación en el BOPV de las bases específicas de cada convocatoria, que finalizará a las 14:00 horas del último día del mismo, para presentar la solicitud conforme a lo que se establece en la base 9.1 y abonar los derechos de inscripción. Excepcionalmente, cuando las circunstancias de la convocatoria así lo requieran, el plazo de 1 mes podrá ampliarse por el plazo que la resolución que contenga las bases específicas determine.


• Temarios.
Desde el sindicato LAB ya nos hemos puesto a trabajar para poder facilitaros temarios que ayuden en el proceso de preparar la OPE. En principio, sacaremos temarios de: Celador/a, Operario/a, Auxiliar adm.,Auxiliar de enfermería, Enfermería y Fisioterapeuta. Además, estamos valorando la posibilidad de sacar también temarios de Cocinera/o, Mantenimiento y Técnico/a. Algunos de estos los colgaremos para su descarga libre en la página web del sindicato LAB.

De todas formas, hay que tener en cuenta que todos estos temarios los realizamos grupos de delegados, delegadas y afiliadas de LAB, por lo que necesitaremos un tiempo para llevarlos a cabo. En la mayoría de los casos, necesitaremos al menos un mes de plazo. Así que os pedimos paciencia.

Os iremos informando de los temarios y todo lo demás. Eskerrik asko.2018/02/05
2016-17 EPE prozesurako Osakidetzaren informazio ofizialarekin lotura


Hemen daukazu Osakidetzak martxan ipini duen EPE honi buruzko INFORMAZIO OFIZIALA argitaratzeko espazioa. Prozesuaren nondik norako guztiak bertan agertuko dira. Beraz, adi ibili!

Lotura


05/02/2018
Enlace con la página oficial de Osakidetza para informar de la OPE 2016-17

Aquí tienes el enlace del espacio creado por Osakidetza para publicar toda la INFORMACIÓN OFICIAL relativa al proceso de OPE. Aquí irán apareciendo todas las nuevas informaciones y detalles del proceso, así que atentos y atentas!

Enlace

 
 

Ez dago iruzkinik


Iruzkinak egiteko izena ematea ezinbestekoa da. Oraindik ez duzu konturik? Erregistratu